Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 22.11.2017

27.11.2017 14.35

Lepolan siunauskappelin purkua esitetään kirkkovaltuustolle

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22. marraskuuta, että Lepolan siunauskappeli puretaan. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Ennen kirkkovaltuuston kokousta Kouvolan seurakuntaneuvostolta pyydetään lausunto asiasta.
Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää Lepolan siunauskappelin purkamisesta kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, asia etenee Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee Lepolan siunauskappelin purkuesitystä kokouksessaan 13. joulukuuta.

Lepolan hautausmaan siunauskappelin tulevaisuuden vaihtoehtoja on selvitetty perusteellisesti. Selvitystyön toteutti Arkkitehdit Mustonen Oy. Työn tavoitteena oli tuottaa materiaali, jonka perusteella Kouvolan seurakuntayhtymän on mahdollista tehdä päätös kappelin tulevaisuudesta sekä varautua kunnostuksen ja sen vaihtoehtojen kustannuksiin. Selvityksessä tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa.

1) Lepolan siunauskappeli korjataan hankesuunnitelman mukaan. Tämän vaihtoehdon kustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa.
2) Lepolan siunauskappeli puretaan ja sen paikalle rakennetaan arkkitehtuuriltaan vastaava, pienempi kappeli, joka paremmin vastaisi seurakunnan tämän hetken tarpeita. Tämän vaihtoehdon kustannukset ovat noin 2,2 miljoonaa euroa.
3) Lepolan siunauskappeli puretaan, alue maisemoidaan ja siunaukset toimitetaan muissa seurakunnan tiloissa. Tämän vaihtoehdon kustannukset ovat noin 160.000 euroa.

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti selvityksen perusteella esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Lepolan siunauskappelin purkamista. Johtokunta esitti myös, että vainajien säilytykseen tarvittavia kylmiötiloja tulee lisätä ja niiden sijainti selvittää.
Lepolan siunauskappeli on jouduttu sulkemaan sisäilmaongelmien ja kattorakenteista putoavien materiaalien vuoksi 10.7.2017 alkaen. Kappelin kylmiötilat ovat käytössä. Kouvolan seurakunnan siunaustoimitukset on järjestetty muun muassa Keskuskirkossa ja Käpylän kirkossa.

Tolkkilan kartanon myynti etenee kirkkovaltuuston päätettäväksi

Tolkkilan kartanon myynti etenee yhteiseen kirkkovaltuustoon. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Hello Team Finland Oy, Visa Heinosen ostotarjouksen 535.000 euroa Tolkkilan kartanosta. Myyntipäätös on kirkkovaltuuston jälkeen vahvistettava kirkkohallituksessa.

Päivityksiä hautauspalvelumaksuihin ja hautapaikkamaksuihin

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan hyväksymän hautauspalvelumaksujen hinnaston, joka tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Hautapaikkamaksuista päättää puolestaan yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esittämän hautapaikkamaksujen päivitetyn hinnaston hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Myös hautapaikkamaksujen hinnaston on määrä tulla voimaan 1.1.2018 alkaen.
Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen hinnastoja on päivitetty viimeksi vuonna 2014.

Kirkko saa valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin: hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Kirkkohallitus käyttää osan summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti jäsenrekisterijärjestelmän kehittämiseen ja seurakunnille jaettaviin rakennusavustuksiin. Osa valtion rahoituksesta jaetaan seurakuntatalouksille kunnan väkiluvun mukaan. Tällä rahoituksella resursoidaan myös Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimea.

Kirkkolain mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
– Käytännössä tämä merkitsee sitä, että seurakuntien tulisi kirkkohallituksen suosituksen mukaan kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25% hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Hinnastojen päivitysten myötä myös Kouvolan seurakuntayhtymässä ollaan nyt tässä haarukassa, sanoo hallintojohtaja Riitta Lonka.

Seurakuntayhtymä hakee jatkoa kirkon ympäristödiplomille 2018–2020

Kouvolan seurakuntayhtymä hakee jatkoa kirkon ympäristödiplomille vuosiksi 2018–2022. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristödiplomin uusinnan sekä Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille 2018–2022. Diplomin uusintaa on valmistellut seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmä asiantuntija Eija Leskisen johdolla.

Ympäristödiplomin uusiminen edellyttää auditoinnin järjestämistä Kouvolan seurakuntayhtymässä. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää auditointia Mikkelin hiippakunnalta. Auditoinnilla todetaan, täyttääkö seurakuntayhtymän päivittämä ympäristöohjelma kirkon ympäristödiplomin kriteerit. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Kouvolan seurakuntayhtymällä on ollut kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi vuodesta 2014 alkaen.

Kirkkoneuvosto nimesi myös ympäristötyöryhmän seurakuntayhtymän eri työaloilta: Kaija-Liisa Lindberg (puheenjohtaja, varhaiskasvatus, Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristövastaava), Janne Saarinen (hautaustoimi), Helena Puhakka (diakoniatyö), Mirva Lehtinen (nuorisotyö), Outi Heinonen (jumalanpalvelustyö), Terhi Paukku (musiikkityö), Ari Luomajoki (aikuis-, evankelioimis- ja lähetystyö), Ulla-Maija Hiltunen (viestintä), Edla Mäkelä (kiinteistöt), Sanna Ahtiainen (keittiöt sekä leiri- ja kurssikeskukset), Marja Toivonen (yleishallinto) sekä Matti Mustikkamaa (työryhmän jäsen). Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi ympäristötyöryhmään neuvosto valitsi Tuula Rikalan.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 31.1.2018. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 13.12.2017.

Lue yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjoja.

« Uutislistaukseen