VALKEALAN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VAALI 19.5.2024
VAALIN TULOS


 Petri Laitinen                114 ääntä

 Saara-Maria Jurva           32 ääntä

 Satu Leino                     211 ääntä

KUULUTUS

VAALIPÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA

Valkealan seurakunnassa 19.5.2024 toimitetun kirkkoherranvaalin vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä 28.5.-3.7.2024 Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivujen ilmoitustaululla.

Valkealassa 19.5.2024

Valkealan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta


Arto Hyvättinen

puheenjohtaja

 

 PÖYTÄKIRJA 7-2024  

VALKEALAN SEURAKUNNAN VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika                                    19.5.2024 klo 18.00

Paikka                                 Valkealan srk-keskus, alasali

Läsnä                                  Arto Hyvättinen                 pj

                                            Eero Nykänen                     varapj

                                            Arto Helle                           kirkkoherra

                                            Tuula Sievänen                   jäsen

                                            Maria Hyppänen                 varajäsen

                                            Kari Pasi                             varajäsen

                                            Anne Mynttinen                 sihteeri

1§  KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi vaalilautakunnan kokouksen.

2§  KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

                      Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA                                                 

                      Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Sievänen ja Maria Hyppänen.

4§  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§  KIRKKOHERRANVAALIN ÄÄNTENLASKENNAN SUORITTAMINEN                    

Vaalilautakunta suoritti seuraavat toimenpiteet:

 • Äänestys päättyi klo 18 srk-keskuksen alasalissa.
 • Ennakkoääniä oli annettu 220 kpl. Ennakkoäänten laskentaa ei suoritettu ennen vaalitoimitusten päättymistä

 • Laskettiin sekä äänestyslippujen että äänioikeusluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärät. Äänestyslippuja oli 357 ja äänestäneiksi merkittyjä oli 357 henkeä.

 • Erotettiin yhteisellä päätöksellä omaan ryhmäänsä KJ:n 9. luvun 45 §:n mukaiset mitättömät äänestysliput:  0 kpl

 • Laskettiin hyväksytysti annetut äänet, yhteensä 357 ääntä.

Todettiin että
1. vaalisijalla ollut Petri Laitinen sai 114 ääntä,
2. vaalisijalla ollut Saara-Maria Jurva sai 32 ääntä,
3. vaalisijalla ollut Satu Leino sai 211 ääntä.

6§  VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin vaalin tulos: Valkealan seurakunnan kirkkoherraksi valittiin

Satu Leino

Kaikki äänestysliput pantiin kestävään päällykseen ja sinetöitiin säilytettäväksi yhdessä vaalin tulosta koskevien laskelmien kanssa seurakuntatoimiston arkistossa vähintään 4 vuotta.

7§  VAALIPÖYTÄKIRJAN VALMISTUMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAAN SISÄLTYVÄ VALITUSOSOITUS

Todettiin, että äänestyspaikan pöytäkirja on allekirjoitettu vaalitilaisuuden jälkeen. Myös vaalipöytäkirja allekirjoitetaan tänään 19.5.2024. Hyväksyttiin pöytäkirjaan liitettävä valitusosoitus (liite nro 1). Tarkistetun vaalipöytäkirjan toinen kappale lähetetään tuomiokapitulille.

8§ VAALIPÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLOA KOSKEVA KUULUTUS

Hyväksyttiin kuulutus vaalipöytäkirjan nähtävänä olosta (liite 2).

9§ VAALIN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Julkaistaan vaalin tulos Valkealan seurakunnan ja Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymän tiedotustoimisto antaa tiedotusvälineille niiden pyytämät tiedot vaalin tuloksesta.

10§ MUUT ASIAT

                      Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56.

                      ARTO HYVÄTTINEN                           ANNE MYNTTINEN

                      puheenjohtaja                                           sihteeri

                      Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Valkealassa 19.5.2024

                      TUULA SIEVÄNEN                              MARIA HYPPÄNEN

                      pöytäkirjantarkastaja                                pöytäkirjantarkastaja

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                                                                            

1. Muutoksenhakukiellot 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä  oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla  hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja  käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan  hankintamenettelyn valmistelua.  

Pöytäkirjan pykälät: 1-5, 7-11

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pöytäkirjan pykälät: 6

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon  virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä  oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on  oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on  jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti). 

2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran  toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti). 

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee  toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun  toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti). 6. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
2. Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Valkealan seurakuntaneuvosto

Käyntiosoite:  Seurakuntatoimisto, Kalevantie 14, 45370 Valkeala

Postiosoite:     Seurakuntatoimisto, Kalevantie 14, 45370 Valkeala

Sähköposti:      valkeala.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.  Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen  lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä  aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.  Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen  käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:  

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

 • tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä  
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan 
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.  

3. Valitusosoitus 

Kirkollis- ja hallintovalitukset 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, käynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio

Postiosoite:     Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Sähköposti:      ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.   

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 6

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite:  Kirkkokatu 10, 50101 Mikkeli

Postiosoite:     PL 122, 50101 Mikkeli

Sähköposti:      mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki

Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1802 350

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen 

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen  katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä  kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen  päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

4. Valituksen sisältä ja liitteet, valitusasiakirjojen toimittaminen ja oikeudenkäyntimaksu

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 

 • valittajan nimi ja yhteystiedot 
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää  
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 
 • päätös, johon haetaan muutosta 
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
 • vaatimusten perustelut 
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä  valitusviranomaiselle. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen5

 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen

ajankohdasta 

 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan 

tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.  

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä  niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä  vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei  lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta  annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 €.  

 

 

Kysy lisää

Lisätietoja antaa Valkealan kirkkoherran vaalin vaalilautakunnan sihteeri Anne Mynttinen.

Anne Mynttinen
Puhelin 040 182 7317
anne.mynttinen@evl.fi