Tietosuojaseloste Valkealan seurakunnan vapaaehtoisten rekisteristä

Rekisterinpitäjä

Valkealan seurakunta
Kalevantie 14, 45370 Valkeala

Yhteyshenkilö

Kirkkoherra Arto Helle
Kalevantie 14, 45370 Valkeala
puh. 040 6201695, arto.helle@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietohallintopäällikkö Jyrki Lahti 
Valtakatu 40, 45700 Kuusankoski
puh. 040 827 7783, jyrki.lahti@evl.fi

Rekisterin nimi

Valkealan seurakunnan vapaaehtoisten rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito vapaaehtoisiin vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseksi. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Tietosisältö: vapaaehtoisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vapaaehtoisena toimiminen eri toiminnoissa, mikäli tarpeen, ruoka-aineallergiat.

Tietolähteet

Asianomaisen itsensä antamat tiedot. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokoneella olevan asiakasrekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään ainoastaan Valkealan seurakunnan työntekijät. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Tietojen luovutukset

Tiedot mahdollisista ruoka-allergioista voidaan luovuttaa tilaisuuden ruokahuollon järjestäjälle. Laskutusta varten tarvittavat tiedot voidaan luovuttaa seurakuntayhtymän henkilöstö- ja talouspalveluun. 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan henkilön jäätyä pois tehtävästä. Vapaaehtoisen tiedoista säilytetään nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite myöhempää yhteydenottoa varten, esim. kutsuttaessa juhlatilaisuuksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus: 

  • saada tarkastaa itseään koskevia tietoja
  • oikaista, poistaa tai täydentää itseään koskevia virheellisiä tietoja
  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

    Tarkastus-, oikaisu,-tai korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse: valkeala.srk@evl.fi, Valkealan srk, srk-toimisto, Kalevantie 14, 45370 Valkeala
     
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi