Tietosuojaseloste perheasiain neuvottelukeskuksen sidosryhmärekisteristä

Rekisterinpitäjä

Kouvolan seurakuntayhtymä
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Yhteyshenkilö

Yhteisten erityistyöalojen päällikkö Mia Räty
Hovioikeudenkatu 8 G, 45100 Kouvola, puh. 040 714 0559, mia.raty (a) evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietohallintopäällikkö Jyrki Lahti
Valtakatu 40, 45700 Kuusankoski, puh. 040 827 7783, jyrki.lahti (a) evl.fi

Rekisterin nimi

Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumista sekä niistä tiedottamista varten ilmoittautuneen suostumuksella.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät: yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset

Tietosisältö: Ilmoittautuneen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tehtävänimike, työpaikka, ruoka-allergiat.

Tietolähteet

Asianomaisen itsensä antamat tiedot.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään perheasiain neuvottelukeskuksessa lukitussa kaapissa. Tietokoneella olevan asiakasrekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään ainoastaan Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijät. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen luovutukset

Tiedot ruoka-allergioista voidaan luovuttaa tilaisuuden ruokahuollon järjestäjälle. Laskutusta varten tarvittavat tiedot voidaan luovuttaa seurakuntayhtymän talouspalveluun.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä tai jos tietoja ei ole päivitetty viiteen vuoteen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tarkastaa itseään koskevia tietoja
  • oikaista, poistaa tai täydentää itseään koskevia virheellisiä tietoja
  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

    Tarkastus-, oikaisu,-tai korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä ja toimittaa se henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Pyyntö osoitetaan:
    Yhteisten erityistyöalojen päällikkö Mia Rädylle puh. 040 714 0559.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja (a) om.fi
www.tietosuoja.fi