Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Lepolan kappelin toteutustavasta

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 12. joulukuuta Kuusankoskella.
Kokouksen osallistujat laulavat yhdessä virttä.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti vuoden viimeisen kokouksensa Maa on niin kaunis -virteen.

Kouvolan seurakuntayhtymä rakentanee Lepolan hautausmaan huoltorakennukseen pienen siunauskappelin. Asiasta päätti Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 12. joulukuuta Kuusankoskella. Huoltorakennuksen verstastilaan rakennettavan kappelin perustamiskustannukset olisivat noin 560 000 euroa. Valtuusto päätti asiasta hallintojohtajan esityksen mukaisesti.

– Nyt on valittu suunta, johon etenemme. Lepolan siunauskappelin suunnitelmia edistetään tämän valtuustopäätöksen pohjalta, sanoo kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo.

 

Kirkkovaltuustolle esiteltiin kokouksessa kolme mahdollista vaihtoehtoa Lepolan siunauskappelin toteutuksesta. Vaihtoehdot oli selvittänyt Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan nimeämä työryhmä, johon kuuluu kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, kiinteistökehityssuunnittelija Edla Mäkelä, hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki, Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström sekä johtokunnan jäsenet Matti Kaarlenpoika ja Leo Pyöriä.
Ensimmäinen vaihtoehto, jota myös työryhmä kannatti, on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä Lepolan hautausmaan huoltorakennuksen verstastilaan rakennettava kappeli. Toinen vaihtoehto oli uusi kappelirakennus huoltorakennuksen taakse. Tämän vaihtoehdon perustamiskustannukset olisivat noin 803 000 euroa. Kolmas vaihtoehto oli, että ei rakenneta mitään.

Vuoden 2020 talousarvio sopeuttaa pehmeästi

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ensi vuodelle. Vuoden 2020 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla. Talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17,2 miljoonaa euroa, joka on 1,5 % vuoden 2019 talousarviota pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,25 miljoonaa euroa eli 65,3 % toimintakuluista.

Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2020 on 14,6 miljoonaa euroa ja valtion rahoitusosuus 1,63 miljoonaa euroa. Vuosikate 734 360 euroa ei kata investointimenoja, jotka ovat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, eikä poistoja 1,2 miljoonaa euroa, talousarviovuonna. Talousarvioehdotuksen mukainen tulos tilikaudelle on -481 020 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.
– Kaikki tulevat investoinnit tulee miettiä tarkkaan ja asettaa tavoitteita tuleville kiinteistöjen kehitystoimille, talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen sanoo.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman vuosille 2019-2028

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry on laatinut Kouvolan seurakuntayhtymälle metsäsuunnitelman vuosille 2019-2028. Metsäsuunnitelma on tehty Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti, ja se noudattaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ohjeistuksia. Seurakuntayhtymällä on metsää yhteensä 807,4 hehtaaria. Metsämaaperä on suureksi osaksi hyvin kasvavaa tuoretta kangasta ja puusto on nuorehkoa.
Metsäsuunnitelman mukaisten töiden tärkeimmät tavoitteet ovat metsien terveyden ylläpitäminen ja kasvun lisääminen. Hyvin kasvava ja terve metsä on vastustuskykyisempi metsätuhoja vastaan ja sitoo enemmän hiiltä kuin hoitamaton metsä.
– Haluamme hoitaa vastuullisesti ja kestävällä pohjalla metsiä, jotta ne tuottavat tulevaisuudessakin hyvin, hallintojohtaja Matti Ilmivalta sanoo.

Metsäsuunnitelman aikana seurakuntayhtymän hakkuukertymä on 274 hehtaarilla kaikkiaan 27 433 kuutiota, keskimäärin 100 m3/ha. Kantorahatuloarvio on 1 019 558 euroa. Hakkuista aiheutuvien hoitotöiden kustannusarvio on 77 949 euroa. Puusto kasvaa kymmenen vuoden aikana arviolta 61 286 kuutiota. Suunnitelman mukaiset hakkuut ovat kestävällä pohjalla ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

Hautapaikkamaksut ja haudan hallinta-ajan jatkamisen maksut nousevat hieman

Kouvolan seurakuntayhtymän hautapaikkamaksut ja haudan hallinta-ajan jatkamisen maksut nousevat kirkkovaltuuston päätöksellä ensi vuonna 3,5 prosenttia.
– Maksuilla katetaan osa hauta-alueiden rakentamiskuluista sekä yleishoidon kuluista kesällä ja talvella, hautaustoiminen päällikkö Teija Marjamäki kertoo.
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden hinnoittelussa huomioidaan seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella niin että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin.

Kouvolan seurakuntayhtymällä on 21 hautausmaata laajalla alueella. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan Kouvolan seurakuntayhtymän tulisi kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20-25 % hautasija- ja hautauspalvelumaksuilla. Kouvolan seurakuntayhtymä on päässyt tähän tavoitteeseen toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla. Hautaustoimen hinnastoja on päivitetty viimeksi vuodelle 2019, ja ne pyritään päivittämään vuosittain.

Uusia jäseniä yhteiseen kirkkovaltuustoon, kirkkoneuvostoon ja henkilöstöpalvelun johtokuntaan

Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Maarit Kenttälä on menettänyt vaalikelpoisuutensa ottaessaan vastaan yli 6 kk kestävän viransijaisuuden Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvassa Anjalankosken seurakunnassa.
Yhteinen kirkkovaltuusto nimesi Kenttälän tilalle yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Kouvolan seurakunnan listalta ensimmäisenä varajäsenenä olevan Maija Aarnion. Yhteinen kirkkovaltuusto toimitti yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen vaalin Maarit Kenttälän paikalle. Valituksi tuli Marjo Brownie Kouvolan seurakunnasta, ja hänelle varajäseneksi Mervi Heinola.

Yhteinen kirkkovaltuusto totesi henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsen Sirke Yrjösuuren menettäneen vaalikelpoisuutensa Valkealasta poismuuton takia. Yhteinen kirkkovaltuusto toimitti henkilöstöpalvelun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalin ja valituksi tuli Kirsi Smeds Valkealan seurakunnasta, ja hänelle varajäseneksi Liisa Nurmi.

Tutustu yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjoihin.

13.12.2019 08.34