Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 13.12.2017

14.12.2017 15.45

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 13. joulukuuta seurakuntayhtymän talousarvion ensi vuodelle sekä toiminta- ja taloussuunitelman vuosille 2019-2020. Valtuusto hyväksyi myös investointisuunnitelman, jonka mukaan seurakuntayhtymän kiinteistöihin, koneisiin ja laitteisiin varataan 1,38 miljoonaa euroa ensi vuoden aikana. Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla. Kokonaisuutena talousarvio on kevyesti kiristävä. Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi Kouvolan seurakuntayhtymän tulevien vuosien taloussuunnitteluun.

Verotuloja odotetaan Kouvolan seurakuntayhtymälle ensi vuonna 15,3 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus budjetissa on 1,67 miljoonaa euroa. Vastuukate jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Koko seurakuntayhtymän vastuukate on 450.000 euroa vuotta 2017 pienempi. Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio on 299.000 euroa alijäämäinen.
– Tiukkenevasta taloudesta huolimatta Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla on hyvät edellytykset tehtävänsä toteuttamiseen. Hyvää pohjaa tasapainoiselle taloussuunnittelulle luovat yhtymän velattomuus, ylijäämäinen historia, järkevän taloudenpidon kulttuuri ja hyvä henkilöstö, sanoo talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen.

Lepolan siunauskappelin purkupäätös piti kirkkovaltuustossa

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston esityksen Lepolan siunauskappelin purkamisesta. Päätös Lepolan siunauskappelin purkamisesta lähetetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Valtuusto liitti tehtyyn päätökseen ponnen. Ponsi sisältää ajatuksen, että Kouvolan seurakuntayhtymä pyrkii asian jatkovalmistelussa huolehtimaan siitä, että siunaukset Lepolan hautausmaalle hoidetaan ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia seurakuntalaisille. Tavoitteena on, että siunaustilaisuudet voidaan jatkossa hoitaa tarkoituksenmukaisesti ja arvokkaasti korvaavissa tiloissa. Lisäksi seurakuntayhtymä selvittää ja järjestää vainajien säilytykseen tarkoitetut korvaavat kylmiötilat.
Ponsi etenee valmisteluun ja käsittelyyn yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Tolkkilan kartanon myynti hyväksyttiin kirkkovaltuustossa – pontena määräraha elimäkeläisten sotaveteraanien kuntoutus- ja virkistystoiminnalle

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Hello Team Finland Oy, Visa Heinosen ostotarjouksen 535.000 euroa Tolkkilan kartanosta. Päätös on kirkkovaltuuston jälkeen vahvistettava kirkkohallituksessa.
Samalla valtuusto käsitteli valtuutettu Paavo Vainikan esittämän ponnen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Ponnessa nostetaan esille talkootyön merkittävä rooli Tolkkilan kartanon kunnostamisessa vuonna 1999. Talkoissa oli mukana paikallisia sotaveteraaneja. Ponnessa esitetään, että Tolkkilan kartanon myyntisummasta osoitetaan Elimäen seurakunnalle 25.000 euroa, joka kohdennetaan elimäkeläisten sotaveteraanien kuntoutus- ja virkistystoimintaan. Kun sotaveteraaneja ei paikkakunnalla enää ole, jäljellä oleva raha ohjattaisiin Elimäen varhaisnuorten ja lasten hyväksi. Ponsi etenee valmisteluun ja käsittelyyn yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Päivitetyt hautapaikkamaksut tulevat voimaan tammikuussa

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hautapaikkamaksujen päivitetyn hinnaston, joka tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen hinnastoja on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Kirkkolain mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Seurakuntien tulisi kirkkohallituksen suosituksen mukaan kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25% hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla.

Tutustu: Yhteisten hallintoelinten esityslistat ja pöytäkirjat verkossa.

« Uutislistaukseen